Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Project Piotr Cyniak z
  siedzibą w Łodzi, ul. Rataja 71, 92-637 Łódź, NIP: 728 248
  01 72, REGON: 100893294. Ochrona danych odbywa się
  zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
  zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin
  „Użytkownik” zastąpiony został niekiedy określeniem „Ty”
  a „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o
  bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in.
  bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są
  widoczne dla osób nieuprawnionych.
  §2. Administrator Danych
 5. Administrator przetwarza dane Użytkowników.
 6. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami
  dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z
  wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu
  niezbędnym do nawiązania współpracy, odpowiedzi na
  zapytania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych
  drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do
  wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
  usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza
  praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i
  celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich
  administratorem) ma prawo dostępu do danych,
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych
  osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
  e-mail: biuro@termodom.com.pl.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich
  danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w
  zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń
  przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne
  bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji
  danych.
 10. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane
  osobowe oraz inne Twoje dane podmiotom upoważnionym
  na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
  ścigania).
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek
  cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego
  sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Administrator nie udostępniania danych osobowych
  innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie
  właściwych przepisów prawa.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie
  upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi
  ściśle współpracujemy.
  §3. Pliki cookies
 14. Witryna www.termodom.com.pl używa cookies. Są to
  niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
  przechowywane przez oprogramowanie komputera
  przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze
  stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego
  łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
  informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
  utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej
  odwiedzonych witryn.
 15. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu
  wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu
  operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o
  czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do
  witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 16. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w
  jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby
  usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej
  efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania
  informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
  narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie
  użytkownika na stronie.
 17. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na
  dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego
  potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia
  odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
  Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy
  standard wygody naszej strony, a zebrane dane są
  wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Project Piotr
  Cyniak w celu optymalizacji działań.
 18. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki
  cookies:
  a) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
  wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację
  interfejsu użytkownika.
 19. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia
  lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez
  zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja
  zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 20. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane
  są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając
  formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane
  zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb
  niezbędnych do wykonania danej funkcji.