Doplaty do domów energooszczędnych NFO¦iGW


Niezmiernie miło jest nam poinformować, że projekty techniczne dla zadania: "Termomodernizacja 5 obiektów użyteczno¶ci publiczej w Gminie Kurzętnik" zostały zakwalifikowane do I etapu konkursu Modernizacja roku 2013

Witamy na stronie firmy Termodom!

Profesjonalne dział‚anie, wysoka jako¶ć‡ wykonywanych usł‚ug, zadowoleni klienci - to główne atuty naszej firmy.
W zwi±zku z coraz wię™kszym zainteresowaniem indywidualnych osób jak również przedsię™biorców oraz jednostek publicznych oszczę™dno¶ci± energii, ¶wiadczymy następuj±ce usł‚ugi:
 • Bilanse cieplne budynków, sieci cieplnych, kotł‚owni indywidualnych, lokalnych, węzłów ciepl‚nych,
 • badania termowizyjne budynków,
 • testy szczelno¶›ci budynków,
 • sporz±dzanie projektowanych charakterystyk energetycznych,
 • sporz±dzanie ¶wiadectw charakterystyki energetycznej,
 • wykonywanie audytów energetycznych,
 • wyliczanie opł‚acalno¶ci stosowania alternatywnych Ľródeł‚ energii, w tym: instalacji solarnych, pomp ciepła, biomasy
 • analizy efektywno¶ci energetycznej budynków maj±cej na celu obniżenie kosztów utrzymania obiektów,
 • inwentaryzacje budynków i lokali.
 • audyty elektryczne i elektroenergetyczne,
 • przegl±dy budowlane.
 • Nasze do¶wiadczenie

  Wykonali¶my już ponad 3300 ¶wiadectw energetycznych dla wszystkich typów obiektów. Ilo¶ć‡ oraz jako¶ć‡ wykonanych prac stawia Nasz± Firmę™ w czołówce firm Polski zajmuj±cych się certyfikacj± energetyczn±.
  Pierwsze ¶wiadectwo charakterystyki energetycznej wykonali¶my już 14 stycznia 2009 roku.
  Ponadto opracowali¶›my bilanse cieplne dla ponad 300 budynków, sporz±…dzili¶›my około 100 audytów energetycznych, wykonali¶›my kilkana¶›cie badań„ i ekspertyz termowizyjnych.
  W trosce o coraz wyższ± jako¶ć‡ wykonywanych usł‚ug, oraz ci±gł‚ego podnoszenia kwalifikacji pracowników, firma Termodom uczestniczył‚a w projekcie Fundacji Poszanowania Energii - Nowy Ekspert.
  W wyniku transferu pozyskana została innowacyjna wiedza technologiczna i organizacyjna, któr±… stosujemy na co dzień„ w praktyce.

  Projekt "Nowe usł‚ugi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotycz±cym budynków" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dział‚anie 5.2. "Wspieranie instytucji otoczenia biznesu ¶wiadcz±cych usł‚ugi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym."
  Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i ¶wiadczenie przez Fundację™ Poszanowania Energii zakresu usł‚ug proinnowacyjnych dla firm z cał‚ego kraju w dziedzinie problemów energooszczę™dno¶ci w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach.
  Pakiet know-how tranferowany do Firmy Termodom skł‚ada się™ z 8 paczek tematycznych:
 • Systemy zaopatrzenia w energię™ w nowowznoszonych budynkach
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
 • Ocena jako¶ci ¶rodowiska wewnętrznego i szczelno¶ci budynków
 • Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach
 • Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych
 • Systemy zarz±dzania energi± w budynkach
 • Metody oceny wpływu użytkowania budynków na ¶rodowisko
 • Metody efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsię™biorstwie
 •